Sunde Borgere på socialområdet

En afdækning af teknologi med potentiale til at understøtte en sund livsstil hos anbragte borgere indenfor socialområdet og specialiserede handicapområde


START: 1.2.2018

SLUT: 31.8.2018

PARTNERE: CoLab Recovery & Rehab, CoLab Plug & Play, Welfare Tech


 

VISION

At undersøge mulighederne for at bruge teknologi til at understøtte en sund livsstil (motivation og motion) for anbragte borgere indenfor socialområdet og det specialiserede handicapområde.

Projektet bygger videre på de erfaringer, der er opnået i projektet Ud & Lev og Test af teknologien SENS Mortion, men vil i højere grad have fokus på

 • Strategiske partnerskaber omkring motivation og sundhed for målgruppen
 • Teknologier, der er indkøbsparate og lever op til EUs nye persondataforordning
 • at styrke samarbejdsfladerne mellem sociale bosteder i både kommune, region og de somatiske aktører (eksempelvis praktiserende læger og sygehus) ved at arbejde med integrerede data.

 

FORMÅL

Projektet er en forundersøgelse, der med udgangspunkt i socialområdets behov, afdækker teknologiers potentiale og anvendelsesmuligheder til målrettet at arbejde med KRAM-faktorer og understøtte en sund(ere) livsstil hos anbragte borgere på socialområdet/det specialiserede handicapområde.

Projektet bygger videre på erfaringer opnået i de to tidligere projekter, men vil i højere grad have fokus på:

 • Afdækning, prætest og test af teknologier, der er på markedet eller tæt på markedet. 
 • Samarbejdsflader mellem sociale bosteder/psykiatri og fx praktiserende læge og sygehus kan styrkes ved at arbejde med integrerede data.
 • Opdyrkning af strategiske partnerskaber omkring motivation og sundhed for målgruppen med henblik på at indgå i et udviklingsprojekt, såfremt forundersøgelsen anviser teknologi med potentiale til at indfri socialområdets vision om sunde borgere.

Projektets leverancer

 • Katalog indeholdende
  • Screening af ca. 10 teknologier og ’teknologipakker’
  • Præ-testet af ca. 3-5 teknologier i forhold til specifikke målgrupper og specifikke udfordringer fx borgere med udviklingshæmning og motion. Screening og test baseres på VTV’ens domæner, og vil derfor tage forbehold for: økonomi, jura (herunder persondataforordning), borgerens udbytte, medarbejderens udbytte.
  • Bemærk at kataloget vil blive offentliggjort på Colab RR og Colab PP’s hjemmesider og kan på den måde give inspiration og værdifuld viden til både offentlige og private parter med interesse for socialområdet.
 • Et beslutningsoplæg til en eventuel fase to; et længere udviklingsprojekt. Beslutningsoplægget er baseret på dels kataloget samt mulige fundraisingstrategier og strategiske partnerskaber
 • For den offentlige part:
  • Øget viden om brug af velfærdsteknologi som motivationsfaktor på socialområdet
  • Viden om hvilke socialpædagogiske tilgange, der er nødvendig at integrere i implementeringen af teknologi
  • Øget viden om tværsektorielle samarbejdsmuligheder, der kan styrke indsatsen omkring mere lighed i sundhedsydelserne.
 • For private parter: 
  • Øget viden om målgruppen og det specialiserede handicapområde – både som slutbrugere og som potentiel kunde.
  • Konkret feedback på de prætest, der gennemføres i forprojektet, og som kan anvendes i en videre produktudvikling, herunder rådgivning omkring den nye persondataforordningen og den konkrete betydning for et givent produkt.
  • Nye behovsdrevne ideer til produkttiltag.

 

 


Projektmateriale

 • Ansøgning - aktivitetspulje

 


 

Baggrund

Mange borgere på socialområdet lever med ikke-diagnosticerede lidelser som fx diabetes og livstilsproblematikker som fx dårlig søvn og overvægt som følge af en usund livsstil.

På Specialcenter for Voksne med Handicap, Østruplund, en del af Region Syddanmarks sociale område, lever visionen om at arbejde målrettet med KRAM-faktorerne. Ønsket er at give borgeren værdighed og lighed i sundhedstilbuddene og derved en forbedret helbredstilstand.

Også Aabenraa og Vejle Kommune oplever, at de udviklingshæmmede er udfordret på KRAM-faktorerne, særligt på usund kost og derved overvægt og evt. diabetes. Erfaringerne er dog, at målgruppen er svær, i forhold til matchet mellem borger og teknologi, da de individuelt er udfordret psykisk, kognitivt og måske fysisk.

I to tidligere projekter, Ud & Lev og test af SENS motion® systemet på Østruplund er det undersøgt, om brug af teknologi kunne motivere borgerne til øget motion.

Erfaringen fra projekterne er, at der er brug for tilpasning af teknologierne. Dels var teknologiernes brugerflade ofte for kompliceret for borgerne, dels var teknologierne for umodne, hvilket gjorde dem svære at anvende og integrere i medarbejdernes eksisterende arbejdsgange. Projekt Ud & Lev pegede endvidere på, at teknologiernes potentiale ikke blev udnyttet til fulde, da der ikke var samarbejde med eksempelvis praktiserende læge eller anden sundhedsfaglig medarbejder.

CoLab Recovery & Rehab og CoLab Plug & Play samarbejder om projektet. Dermed sikres

 • Identifikation af de rigtige teknologier
 • Forsvarlig indsamling af data fra de anvendte løsninger
 • At data kan integreres i eksisterende fagsystemer.