Tværsektorielt samarbejde om videokonsultationer

Et projektsamarbejde mellem sygehuse og kommuner i Sønderjylland skal undersøge, om øget tværfagligt samarbejde og brug af videokonsultationer kan styrke fremmødet til ambulant psykiatrisk behandling hos borgere med psykiske lidelser.

Udeblivelser fra ambulant psykiatrisk behandling kan få store konsekvenser for borgere, da de er i risiko for ikke at få den optimale, hvis overhovedet nogen, behandling. Efter tre gentagne udeblivelser afsluttes borgerens behandlingsforløb automatisk. Borgerens kommune kan ikke tilbyde borgeren psykiatrisk behandling, og medarbejdere i kommunerne bruger derfor mange ressourcer på at motivere og i nogle tilfælde at transportere borgeren frem og tilbage til ambulant psykiatrisk behandling. Udeblivelser fra ambulant behandling er også en stigende udfordring for sygehuse, hvis tid og ressourcer ikke udnyttes optimalt, når ambulante kontroller og aftaler uden forudgående varsel aflyses.

 

I Region Syddanmark findes allerede etablerede og standardiserede videoløsninger i region og kommuner, men erfaringer er kun i begrænset omfang tænkt ind i et tværsektorielt perspektiv. Projektets indsats er således at afprøve, om øget tværsektorielt samarbejde kan højne den faktiske anvendelse af videokonsultationer som et redskab til at styrke fremmødet til og fastholdelse i ambulant psykiatrisk behandling hos borgere med psykiske lidelser.

 

I løbet af projektperioden er det målet, at ca. 20 borgere med psykiske lidelser skal modtage ambulant behandling via videokonsultationer. En kommunal fagperson kan med fordel være til stede under videokonsultationer i opstarten af behandlingsforløbet for at hjælpe borgeren og sikre, at det tekniske udstyr fungerer. Projektet afsluttes med et kick-out seminar for relevante aktører og virksomheder, hvor læringspunkterne fra projektet deles. Håbet er på den måde at bidrage til at forbedre andre virksomheders løsninger inden for telepsykiatri og til videokonsultationer.

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommune samt Sygehus Sønderjylland og Psykiatrisygehuset Aabenraa. Det blev påbegyndt i juni 2017 og forventes afsluttet med udgangen af juni 2018. Projektledelsen varetages af CoLab Recovery & Rehab i tæt samarbejde med CoLab Sønderjylland.

 

For yderligere information, kontakt Carina Fischer Bech, CoLab Recovery & Rehab: cfb@rsyd.dk / 20447129